Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Hoạt động của đơn vị sự nghiệp
Hoạt động của đơn vị sự nghiệp
Các hoạt động của Trung tâm Học tập Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDLC) tháng 12/2012

 

 
Khóa huấn luyện qua cầu truyền hình “Chăm sóc sức khỏe tâm thần”
Ngày 08/12/2012, Trung tâm Học tập Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDLC) phối hợp với Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi học thứ 4 và kết thúc khóa huấn luyện qua cầu truyền hình “Chăm sóc sức khỏe tâm thần”. Đối tượng tham dự chương trình là Bác sĩ và điều dưỡng chuyên nghành.
 
Chuyên đề đào tạo qua cầu truyền hình về “Phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội và khoa học giáo dục”.
 Ngày 11/12/2012, Trung tâm Học tập Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDLC)  phối hợp với Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC), Viện Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục tổ chức kết nối cầu truyền hình phục vụ buổi học thứ 3 và kết thúc chuyên đề đào tạo qua cầu truyền hình về “Phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội và khoa học giáo dục”.
 
Cầu truyền hình huấn luyện nghiệp vụ “Nâng cao năng lực hệ thống quản lý môi trường và xã hội cho các tổ chức tài chính trung gian khu vực tư nhân”.
Ngày 17/12/2012, Trung tâm Học tập Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDLC)  phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thực hiện kết nối cầu truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Manila – Philippines phục vụ chương trình huấn luyện nghiệp vụ “Nâng cao năng lực hệ thống quản lý môi trường và xã hội cho các tổ chức tài chính trung gian khu vực tư nhân”.
 
Hoạt động khác
Ngày 29/12/2012, Trung tâm Học tập Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDLC)  phối hợp với Công ty Nguồn lực Cộng đồng tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ của Webketoan và phối hợp với Câu Lạc bộ Thuế tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ tháng 01/2013 của Câu Lạc bộ Thuế số 1 và 2 về cập nhật một số văn bản mới như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế, các chính sách có liên quan đến việc sử dụng hóa đơn, …


 

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6