Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Văn hoá - Gia đình
Văn hoá - Gia đình
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Nhằm phát huy vai trò của gia đình trong quá trình phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội và bảo tồn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình; ngày 25 tháng 8 năm 2016 Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình gồm 6 mục tiêu cụ thể nhưng mục tiêu chung nhất là nhằm cung cấp cho các thành viên trong gia đình những kiến thức chung về đời sống gia đình, những điều cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình, giáo dục đời sống gia đình đối với gia đình trẻ, gia đình độ tuổi trung niên, gia đình người cao tuổi.
Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể như:
- Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tchức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ về gia đình.
- Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình thông qua việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phát triển giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 gắn với các thiết chế văn hóa cơ sở và Trung tâm giáo dục tại cộng đồng.
- Đẩy mạnh việc cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình dưới nhiều hình thức vào thời điểm phù hợp đến các thành viên gia đình, tập trung ưu tiên đối tượng thanh niên, công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua các hoạt động của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; ưu tiên vùng nông thôn, vùng nghèovà đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh xã hội hóa và tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, người lao động tham gia, học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình.

- Tăng cường hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học trong công tác giáo dục đời sống gia đình./.

Thanh Lý - Phòng VHGĐ
CÁC TIN BÀI KHÁC >>: