Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Văn hoá - Gia đình
Văn hoá - Gia đình
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của ngành Văn hoá và Thể thao giai đoạn 2016 – 2020

 

Thực hiện Quyết định số 4420/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Văn hoá và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 4401/KH-SVHTT-VHGĐ ngày 27 tháng 9 năm 2016 về triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của ngành Văn hoá và Thể thao giai đoạn 2016 – 2020 với các hoạt động trọng tâm như sau:
1. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình, biên soạn tài liệu tuyên truyền về nội dung giáo dục đời sống gia đình.
2. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp về kiến thức, kỹ năng về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trong việc tổ chức giáo dục đời sống gia đình.
3. Lồng ghép nội dung của Chương trình giáo dục đời sống gia đình trong hoạt động của ngành Văn hoá và Thể thao; tuyên truyền nội dung giáo dục đời sống gia đình cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Văn hoá và Thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Tổ chức thí điểm việc cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình quận, huyện trên địa bàn Thành phố.
5. Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình và giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn Thành phố./.

 

Thanh Lý – Phòng VHGĐ
CÁC TIN BÀI KHÁC >>: