Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Hoạt động thanh kiểm tra