Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Hoạt động của Sở
Hoạt động của Sở
Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn và triển khai một số công tác trọng tâm trong quản lý tài chính và tài sản 06 tháng cuối năm 2016 tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

 

Căn cứ các quy định hiện hành về quản lý tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; Căn cứ Thông báo số 4712/STC-HCSN ngày 29/6/2016 của Sở Tài chính về điều chỉnh lần 2 kết quả thẩm tra việc phân bổ dự toán năm 2016, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành văn bản số 3407/ SVHTT-TC ngày 15/7/2016 về việc thực hiện các công tác trọng tâm trong quản lý tài chính và tài sản 06 tháng cuối năm 2016 tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
Các nội dung chính của văn bản 3407/SVHTT-TC:
1. Quản lý tài chính:
- Căn cứ chỉ đạo tại Công văn số 2503/UBND-TM ngày 24/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố: tạm thời các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tiếp tục thực hiện phương án tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP giai đoạn 2013-2015 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt cho đến khi Chính phủ ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực và có hiệu lực thi hành.
- Căn cứ kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2016 đã được Sở Văn hóa và Thể thao phân bổ, yêu cầu các đơn vị xây dựng lại dự toán kinh phí hoạt động năm 2016 gửi về Phòng Tài chính Sở trước ngày 22/7/2016 để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính. Riêng Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ, Trung tâm TDTT Hoa Lư, Trung tâm TTDN Yết Kiêu hiện đang có dự kiến thay đổi phương án phân loại từ đơn vị tự chủ tài chính loại 2 thành đơn vị tự chủ tài chính loại 1 theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP: tạm thời chưa phân bổ số kinh phí còn lại, chờ thống nhất với Sở Tài chính sẽ xem xét giải quyết sau.
- Kinh phí hoạt động chuyên môn (không thường xuyên) thực hiện như năm 2015; kinh phí mua sắm sửa chữa: báo cáo gửi về Phòng Tài chính Sở (đ/c Thương) trước ngày 22/7/2016 để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc (theo chỉ đạo của Giám đốc Sở tại công văn số 1524/SVHTT-TC ngày 05/4/2016).
- Về trích 10% nguồn thu để thực hiện cải cách tiền lương: yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định trích tối thiểu 10% số thu được để lại (thay cho 40% như trước đây) để tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2016 (hướng dẫn tại Công văn 1653/UBND-VX ngày 12/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố).
- Về công tác dự toán thu, chi ngân sách năm 2017: Sở Văn hóa và Thể thao sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết sau khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính. Tạm thời, các đơn vị rà soát những nhu cầu cần thiết về chi phí nghiệp vụ chuyên môn, mua sắm, trang bị, sửa chữa cơ sở vật chất cần được ngân sách cấp kinh phí năm 2017 để Ban Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo. Yêu cầu các đơn vị triển khai Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố: trong tháng 12/2016 xây dựng dự toán chi mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm 2017 từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp trình Phó Giám đốc Sở phụ trách khối có ý kiến trước khi gửi về Phòng Kế hoạch tổng hợp trình Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt thực hiện trong năm 2017.
2. Quản lý tài sản:
- Cuối kỳ kế toán năm, các đơn vị phải kiểm kê tài sản, sau đó lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, đơn vị phải xác định nguyên nhân và phản ánh số chênh lệch, báo cáo kết quả xử lý vào sổ kế toán. Các đơn vị vi pham quy định về kiểm kê tài sản sẽ bị xử phạt theo Điều 13 của Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ.
- Các đơn vị đủ điều kiện (theo chỉ đạo tại công văn số 2714/UBND-TM ngày 01/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố) có nhu cầu được giao tài sản để thực hiện các hoạt động cho thuê, hợp tác, liên doanh liên kết theo Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập: liên hệ Phòng Tài chính (đ/c Hậu) để nhận hồ sơ, mẫu biểu liên quan.

 

Lệ Quyên - VPS

 

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10