Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Hoạt động của Sở
Hoạt động của Sở
Thông báo về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Văn hóa và Thê thao Thành phố Hồ Chí Minh

 

THÔNG BÁO

 Về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin

cho báo chí của Sở Văn hóa và Thể thao

 

     Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg  ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

    Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh;

     Sở Văn hóa và Thể thao thông báo đến các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí:

    1.  Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Văn hóa và Thể thao là:

 a.  Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

  -     Họ tên: Nguyễn Hữu Việt

  -     Số điện thoại: 08.38224053

  -     Địa chỉ email: svhtt@tphcm.gov.vn

 b.   Người được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao nhiệm vụ phát ngôn:

  -     Họ tên: Võ Trọng Nam

  -     Chức vụ: Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa và Thể thao

  -     Số điện thoại: 08.38224053

  -     Địa chỉ email: svhtt@tphcm.gov.vn

     Trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở sẽ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Giám đốc hoặc thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

     2.  Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Phòng họp A, Sở Văn hóa và Thể thao, số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1.

 

    Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện định kỳ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vào các thời điểm thích hợp theo quy định./.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10