Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Du lịch
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm)
          Trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phân cấp quản lý và quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông báo số 2508/SVHTTDL-KS ngày 20 tháng 5 năm 2013 về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và thông báo số 5332/SVHTTDL-KS ngày 03 tháng 10 năm 2013 vềtrả kết quả hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngày 14 tháng 4 năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND về ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
          Căn cứ ý kiến thống nhất giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố tại cuộc họp ngày 11/6/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông báo số 3748/SVHTTDL-KS  đến các cơ sở lưu trú du lịch như sau:
          1.Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đầy đủ, hợp lệ (bao gồm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm):
 

Sau 01 tháng kể từ ngày ký thông báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ tiếp nhận những hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP (mục III, khoản 1) và Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDLngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (điều 2, mục VII, khoản 1.3).

         2.Bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
 

 Yêu cầu các khách sạn đã có quyết định công nhận hạng sao nhưng có cam kết bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc có giấy chứng nhận đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thời hạn bổ sung giấy chứng nhận cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất là ngày 20/10/2014 (ba tháng kể từ ngày ký thông báo).

       Các cơ sở do cơ quan chức năng Trung ương và Thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: liên hệ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố (thuộc Sở Y tế). Địa chỉ: 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 - Điện thoại: (08) 3610 1319.
        Các cơ sở do Ủy ban nhân dân quận-huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: liên hệ Ủy ban nhân dân quận-huyện.
       3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp danh sách các cơ sở lưu trú du lịch đã nộp hồ sơ đăng ký hạng sao còn thiếu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Thành phố và Ủy ban nhân dân quận-huyện để phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra. Căn cứ vào danh sách này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân quận-huyện hướng dẫn và tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, thông báo danh sách các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết và theo dõi.
         4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan chức năng ở thành phố và quận-huyện hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch đúng quy định của pháp luật để hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo tiến độ thời gian như trên.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố và các cơ quan chức năng quận-huyện theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở lưu trú du lịch.
Thông tin liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn phòng Sở :
-         Địa chỉ: 140 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3

-         Điện thoại: 08-3824 2903 (số nội bộ 153)./. 

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26