Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Giới thiệu tổng quan